ReadyPlanet.com


Zippo Tricks ทริกในการเล่นสนุกกับไฟแช็กซิปโป้


Zippo Tricks สอนการเล่นทริก

!! คำเตือนการเล่นทริกอาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ผู้เล่นควรศึกษาวิธีการอย่างละเอียดและเล่นอย่างระมัดระวังและไม่ควรประมาท เด็กๆควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง !!

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Member"sTricks ทริกเด็ดๆ จากสมาชิกคลิกไปที่ลิงค์นี้
http://www.zippadeedoo.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=491390ผู้ตั้งกระทู้ ETAN :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-01 23:37:43 IP : 58.9.235.207


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (2815480)
SPINNING WHEEL
ผู้แสดงความคิดเห็น SPINNING WHEEL วันที่ตอบ 2008-06-02 09:49:36 IP : 58.9.234.142


ความคิดเห็นที่ 2 (2815514)
THE GUN
ผู้แสดงความคิดเห็น THE GUN วันที่ตอบ 2008-06-02 10:02:08 IP : 58.9.234.142


ความคิดเห็นที่ 3 (2815604)
TWILIGHT ZONE
ผู้แสดงความคิดเห็น TWILIGHT ZONE วันที่ตอบ 2008-06-02 10:32:34 IP : 58.9.234.142


ความคิดเห็นที่ 4 (2815627)
INSIDE OUT
ผู้แสดงความคิดเห็น INSIDE OUT วันที่ตอบ 2008-06-02 10:41:40 IP : 58.9.234.142


ความคิดเห็นที่ 5 (2815749)
FIRE SPIN ADVANCE
ผู้แสดงความคิดเห็น FIRE SPIN ADVANCE วันที่ตอบ 2008-06-02 11:12:25 IP : 58.9.234.142


ความคิดเห็นที่ 6 (2815762)
BACK AND FORTH ADVANCE
ผู้แสดงความคิดเห็น BACK AND FORTH ADVANCE วันที่ตอบ 2008-06-02 11:15:10 IP : 58.9.234.142


ความคิดเห็นที่ 7 (2815784)
BACKDRAFT 2
ผู้แสดงความคิดเห็น BACKDRAFT 2 วันที่ตอบ 2008-06-02 11:20:21 IP : 58.9.234.142


ความคิดเห็นที่ 8 (2816013)
BOND STYLE
ผู้แสดงความคิดเห็น BOND STYLE วันที่ตอบ 2008-06-02 12:50:01 IP : 58.9.105.172


ความคิดเห็นที่ 9 (2816015)
ICE COOL
ผู้แสดงความคิดเห็น ICE COOL วันที่ตอบ 2008-06-02 12:50:34 IP : 58.9.105.172


ความคิดเห็นที่ 10 (2816017)
CONFLUENT BONDMEN
ผู้แสดงความคิดเห็น CONFLUENT BONDMEN วันที่ตอบ 2008-06-02 12:51:04 IP : 58.9.105.172


ความคิดเห็นที่ 11 (2817122)
DOUBLE SMACK
ผู้แสดงความคิดเห็น DOUBLE SMACK วันที่ตอบ 2008-06-02 20:27:26 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 12 (2817127)
ENGLISH ROSE
ผู้แสดงความคิดเห็น ENGLISH ROSE วันที่ตอบ 2008-06-02 20:30:02 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 13 (2817129)
WET PANTIES
ผู้แสดงความคิดเห็น WET PANTIES วันที่ตอบ 2008-06-02 20:31:53 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 14 (2817131)
PRESS IT
ผู้แสดงความคิดเห็น PRESS IT วันที่ตอบ 2008-06-02 20:33:55 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 15 (2817133)
FLIP IT
ผู้แสดงความคิดเห็น FLIP IT วันที่ตอบ 2008-06-02 20:35:50 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 16 (2817136)
GOOFY STYLE 1
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY STYLE 1 วันที่ตอบ 2008-06-02 20:37:36 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 17 (2817137)
GOOFY STYLE 2
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY STYLE 2 วันที่ตอบ 2008-06-02 20:40:01 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 18 (2817141)
GOOFY STYLE 3
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY STYLE 3 วันที่ตอบ 2008-06-02 20:41:37 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 19 (2817151)
GOOFY STYLE 4
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY STYLE 4 วันที่ตอบ 2008-06-02 20:44:53 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 20 (2817155)
GOOFY STYLE 5
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY STYLE 5 วันที่ตอบ 2008-06-02 20:47:08 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 21 (2817162)
GOOFY STYLE 6
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY STYLE 6 วันที่ตอบ 2008-06-02 20:49:13 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 22 (2817171)
GOOFY STYLE 7
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY STYLE 7 วันที่ตอบ 2008-06-02 20:52:27 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 23 (2817175)
GOOFY STYLE 8
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY STYLE 8 วันที่ตอบ 2008-06-02 20:54:21 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 24 (2817179)
HIT AND RUN
ผู้แสดงความคิดเห็น HIT AND RUN วันที่ตอบ 2008-06-02 20:56:17 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 25 (2817185)
HIT AND RUN ADVANCE
ผู้แสดงความคิดเห็น HIT AND RUN ADVANCE วันที่ตอบ 2008-06-02 20:57:48 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 26 (2817253)
HIT AND SPIN
ผู้แสดงความคิดเห็น HIT AND SPIN วันที่ตอบ 2008-06-02 21:46:00 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 27 (2817254)
LEGALLY BLIND
ผู้แสดงความคิดเห็น LEGALLY BLIND วันที่ตอบ 2008-06-02 21:47:00 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 28 (2817255)
MERRY GO ROUND
ผู้แสดงความคิดเห็น MERRY GO ROUND วันที่ตอบ 2008-06-02 21:48:24 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 29 (2817256)
NEW BALANCE
ผู้แสดงความคิดเห็น NEW BALANCE วันที่ตอบ 2008-06-02 21:49:15 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 30 (2817259)
ONE MOVE ALMOST
ผู้แสดงความคิดเห็น ONE MOVE ALMOST วันที่ตอบ 2008-06-02 21:50:15 IP : 58.9.107.196


ความคิดเห็นที่ 31 (2824429)
OPEN ALWAYS
ผู้แสดงความคิดเห็น OPEN ALWAYS วันที่ตอบ 2008-06-03 22:00:55 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 32 (2824431)
OPRESSOR
ผู้แสดงความคิดเห็น OPRESSOR วันที่ตอบ 2008-06-03 22:01:25 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 33 (2824435)
OVER THE HILL
ผู้แสดงความคิดเห็น OVER THE HILL วันที่ตอบ 2008-06-03 22:01:55 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 34 (2824437)
STICKY FINGERS
ผู้แสดงความคิดเห็น STICKY FINGERS วันที่ตอบ 2008-06-03 22:02:22 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 35 (2824438)
GOOFY IS BACK
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY IS BACK วันที่ตอบ 2008-06-03 22:03:09 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 36 (2824439)
POWER SQUEEZE
ผู้แสดงความคิดเห็น POWER SQUEEZE วันที่ตอบ 2008-06-03 22:03:38 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 37 (2824440)
PUSH IT
ผู้แสดงความคิดเห็น PUSH IT วันที่ตอบ 2008-06-03 22:04:07 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 38 (2824441)
RESURRECTION
ผู้แสดงความคิดเห็น RESURRECTION วันที่ตอบ 2008-06-03 22:04:32 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 39 (2824443)
RING IGNITOR
ผู้แสดงความคิดเห็น RING IGNITOR วันที่ตอบ 2008-06-03 22:04:56 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 40 (2824444)
SLAM
ผู้แสดงความคิดเห็น SLAM วันที่ตอบ 2008-06-03 22:05:22 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 41 (2824445)
BOOMERANG
ผู้แสดงความคิดเห็น BOOMERANG วันที่ตอบ 2008-06-03 22:05:45 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 42 (2824448)
SLUGGER
ผู้แสดงความคิดเห็น SLUGGER วันที่ตอบ 2008-06-03 22:06:09 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 43 (2824449)
TWISTED SPIN
ผู้แสดงความคิดเห็น TWISTED SPIN วันที่ตอบ 2008-06-03 22:06:40 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 44 (2824450)
SNAP
ผู้แสดงความคิดเห็น SNAP วันที่ตอบ 2008-06-03 22:07:07 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 45 (2824452)
GOOFY & PAIN
ผู้แสดงความคิดเห็น GOOFY & PAIN วันที่ตอบ 2008-06-03 22:07:41 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 46 (2824455)
TILTER
ผู้แสดงความคิดเห็น TILTER วันที่ตอบ 2008-06-03 22:08:02 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 47 (2824456)
UFO
ผู้แสดงความคิดเห็น UFO วันที่ตอบ 2008-06-03 22:08:25 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 48 (2824457)
UNIVERSAL SPIN
ผู้แสดงความคิดเห็น UNIVERSAL SPIN วันที่ตอบ 2008-06-03 22:08:48 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 49 (2824458)
WET PASTRIES
ผู้แสดงความคิดเห็น WET PASTRIES วันที่ตอบ 2008-06-03 22:09:10 IP : 58.9.97.220


ความคิดเห็นที่ 50 (2824459)
ZIPPO TANGO
ผู้แสดงความคิดเห็น ZIPPO TANGO วันที่ตอบ 2008-06-03 22:09:40 IP : 58.9.97.220ก่อนหน้า1ถัดไปกระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.